תקנון מועדון חדש ללקוחות עמנואל

 ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של חברת עמנואל (להלן: “עמנואל נעה בע”מ” ו/או “הרשת)”.

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים  בשיוך למועדון הלקוחות של הרשת (להלן: “המועדון”.)
 2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות, לרבות דמי ההצטרפות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. התקנון החדש ייכנס לתוקפו החל מה10.10.2019.

הצטרפות וחברות במועדון

 1. חבר במועדון–הינו כל אדם פרטי אשר מילא טופס הצטרפות, ועמד במכלול תנאי המועדון
 2. עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון ו/או לבטל את חברותו של הלקוח במועדון לאחר הצטרפותו מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד וללא הודעה מראש.
 3. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן והוא יחול במהלך כל רכישה שתתבצע על ידי חבר במועדון.
 4. ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 45 ₪ בכל סניפי החברה (להלן – “דמי ההצטרפות”).
 5. במעמד החתימה על הצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרף הטבות הצטרפות למועדון כדלקמן:
  • הטבת יום הולדת חד פעמית – 100 ₪ לרכישה, תקפה בחודש בו חל יום ההולדת של חברת המועדון.
 6. עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 7. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, חתימה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתבו/או במדיה מגנטית על פי החלטת עמנואל מעת לעת. בעצם מילוי טופס ההרשמה הלקוח מאשר קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חבר שהחליט במהלך חברותו במועדון כי אינו מעוניין לקבל דיוור ו/או הודעות עדכון במדיה מסוימת ו/או הודעות SMS ו/או אימייל ו/או בכלל, יודיע על כך בהקדם למשרדי הנהלת הרשת בהודעה בכתב לפקס’ מס’ 03-6993835.
 8. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי עמנואל ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 9. הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של עמנואל ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי עמנואל.
 10. כל חבר רשאי לדרוש מעמנואל, בכתב, כי המידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן או קבוע.
 11. עמנואל תודיע לחבר בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו ולא העבירה המידע לאחר. לא התקבל אישור בכתב מעמנואל, יודיע החבר בכתב לעמנואל על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.
 12. עמנואל שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת עמנואל תאפשר לחבר לממש את נקודות הזכות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

השימוש בהטבות המועדון

 1. חברות במועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים.
 2. אנשים אשר גילם אינו עולה על גיל 18 (להלן: “קטינים”) והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים לקבל את הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופוסיהם החוקיים (להלן: “ההורים”) להצטרפות למועדון וכן ליידע אותם בהוראות תקנון זה. על ההורים לפקח על פעילות הקטינים כך שלא יפעלו בניגוד לדעתם ו/או להוראות התקנון והמועדון. כל פעילות שתבוצע על ידי הקטינים במסגרת המועדון מהווה הסכמה של הקטינים ושל הוריהם לאמור בתנאי התקנון.
 3. חברות המועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, פרט לחבר המועדון אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות וחבר המועדון מתחייב שלא לנצל את חברותו במועדון לרעה. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 4. עמנואל תהיה רשאית לבטל חברות מועדון אשר תיעשה בו שימוש שלא כדין, או בניגוד להוראות התקנון.
 5. חברות במועדון מקנה הטבות בסניפי חנויות הרשת שבבעלות עמנואל בישראל בלבד.

מובהר בזאת, כי במידה ולרשת יצטרפו בעתיד חנויות נוספות תהיה חברות המועדון תקפה גם בחנויות אלה.

הטבות לחברי המועדון

 1. מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור רכישת פריטים שאינם בהנחה באחת מחנויות הרשת, נקודות זכות בשווי 10% מסכום הקניה נטו בפועל. יודגש כי עמנואל תהא רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות לחברי המועדון ו/או בכלל.
 2. חבר שרכש מעל ל30,000 ₪ בשנה קלנדרית, יוגדר כחבר VIP ויזכה לצבור 15% נקודות זכות משווי סכום הקנייה נטו בפועל. צבירת 15% תבוצע רק בשנה הקלנדרית הבאה שלאחר השנה שבה רכש החבר מעל 30,000 ₪.
 3. “רכישה מזכה” – לעניין זה היא רכישה במזומן או באשראי בחנות מחנויות הרשת כולל רכישת מוצרים הנמכרים בהנחה כלשהי/או במבצע (פרט לכפל מבצעים כאמור בסעיף זה), ולמעט רכישה באמצעות תווי קניה מכל סוג שהם, תווים אלקטרוניים, כרטיסי מתנה מכל סוג שהם. למען הסר ספק יובהר כי הרשת שומרת על זכותה להחליט האם בנסיבות בהן יש כפל מבצעים ניתן יהא לצבור ו/או לממש את נקודות הזכות ואם כן מהם אחוזי הצבירה.
 4. שווי כל נקודת זכות אותה יצבור חבר המועדון הינה 1 ₪. את הנקודות שנצברו ניתן יהא לממש, קרי– להפחית 1 ₪ בגין כל נקודה, מסכום העסקה שתבוצע לאחר העסקה בה נצברו נקודות הזכות.
 5. חבר מועדון רשאי לממש בכל קנייה עד סכום מקסימאלי של 50% מערך הקנייה.
 6. מובהר כי לא תתבצע צבירה נקודות בגין מרכיב מימוש הנקודות בחלק מעסקה. צבירת נקודות תבוצע רק בגין החלק אשר שולם במזומן או כרטיס אשראי.
 7. צבירת ומימוש נקודות הזכות מותנית בהצגת תעודת זהות
 8. נקודות הזכות אותן צבר חבר המועדון הינן נקודות אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.
 9. במידה והחבר ניצל יותר נקודות זכות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי הרשת רשאית הרשת לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
 10. כל המוצרים ברשת ניתנים לרכישה באמצעות נקודות הזכות בכפוף לכל הכללים המצוינים בתקנון זה ועמנואל שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן ו/או אך ורק לחברי מועדון, בהם תתאפשר צבירה מוגדלת של נקודות ו/או קבלת הנחה אחרת ו/או נוספת ממחירו המקורי של המוצר.
 11. החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות הזכות שצבר.
 12. הרישום הנמצא בידי הרשת הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצבר כל חבר.
 13. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות הזכות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של הרשת ולהעלות את השגותיו למייל Info@emanuel.co.il החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 21 ימי עבודה.
 14. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת. הרשת אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או לא ברור ו/או בלתי קריא.
 15. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
 16. עמנואל שומרת לעצמה אתה זכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק באמצעות הודעות SMS , דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

שונות

 1. ידוע לחבר כי הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת הרשת מעת לעת.
 2. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט לעיל ולהלן לרבות שינויים שיערכו בו והמחייב את הצדדים.
 3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעת הבלעדי וללא הודעה מוקדמת . החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת .
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 6. מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה כתוב בלשון זכר. ואולם, כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.