אתר “עמנואל” (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט השייך ומופעל על ידי חברת “עמנואל נעה בע”מ”, שמשרדה בינו ברחוב ברזיל 15 תל אביב. 590 (להלן: “עמנואל”).

האתר מהווה קטלוג דיגיטלי להצגת מוצרי “עמנואל” לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

גלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים/מה לתנאי מתנאי שימוש אלו, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

עמנואל רשאית, על פי שיקול דעתה, בכל עת וללא הודעה מראש: (1) לשנות ו/או לעדכן תנאי שימוש אלו; (2) להפסיק את פעילות האתר או למנוע אליו גישה.

האתר מציע: (1) גלישה ועיון בתכנים שונים; (2) שיתוף ושליחת פריטים מהאתר על ידי המשתמש אל צדדים שלישיים באמצעות דוא”ל, ווטסאפ ו/או רשתות חברתיות; (3) כתיבת משוב ו/או תגובות באתר. מובהר כי עמנואל רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם משוב או לא ; (4) הרשמה לדיוור. (להלן: “התכנים והשירותים”)

עמנואל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת על כך כל הודעה, לשנות, להרחיב ו/או לצמצם את התכנים והשירותים, חלקם או כולם בכל עת. עמנואל רשאית שלא לפרסם באתר תגובה או משוב או תמונה, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של עמנואל או ברגשות הציבור או בזכויות קניין או שהיא נוגד הוראות כל דין או מכל טעם אחר. ידוע למפרסם/מת באתר כי פרסום משוב או תגובה או שיתוף, חשוף לציבור. המשתמש/ת מתחייב/ת להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של עמנואל.

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות בסיסי נתונים, עיצוב גרפי, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שיטות, סודות מסחריים, פטנטים וקודים טכנולוגיים הינם רכושה של עמנואל בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר, לרבות הצגה באתר אינטרנט אחר, איסוף נתונים או הפצתם, העתקה או תרגום בכל המתפרסם באתר, לרבות: נתונים, בסיס הנתונים, תמונות, רשימות, תיאור מוצרים, סימני מסחר, טקסטים או כל פרט אחר המתפרסם באתר בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מעמנואל.